Hydroren Clean Oil is a new generation of products for maintenance of lubrication systems, gearboxes and hydraulics. Hydroren Clean Oil removes the free water from the existing tank and purifies the oil from particles for better service life, reduced maintenance costs and safer operation.

Products

Clean Oil Cyclone

Clean Oil Cyclone is a module that can be easily mounted on or in tanks with venting and pump feed. The solution reduces both foaming but also enable to downsize tanks.

Clean Oil Filter

It is both difficult to filter thick oil, as well as to reduce the water content. In addition, it is associated with expensive filter changes. Clean Oil Filter is an active and self-cleaning filter that also dehydrates the oil. This greatly reduces the need for filter changes and quickly reduces the water content with zero back pressure.

Clean Oil Free water

This module can be connected to a Hydroren Clean System, or to your existing system, to remove free water in your oil-based tank or lubrication system. This improves lubrication properties, reduces particles and reduces the need for maintenance.

Clean Oil Monitoring Service

Clean Oil Filter can also be equipped with a control system that enables condition monitoring and alarm management to control your most critical operations.

Clean Oil Vacuum

Water and air in the oil can cause major problems, including reducing the lubricating film and reducing filterability. Clean Oil Vacuum solves these challenges and also reduces foaming and increases the life of both pumps and oil.

Contact us for more information!

We will guide you to the right products for your business. We look forward to offer you a solution that gives you value from day one.

Hydroren

Tegelbruksvägen 1
891 55 Arnäsvall

0660-37 53 50
info@thordab.se

Craftmanship by Thordab

Craftmanship by Thordab

Hydroren är en patenterad innovation utvecklad av Thordab. De senaste fyrtio åren har Thordab arbetat med utveckling och innovation vilket genererat ett stort antal patent och banbrytande lösningar. 

Bakom Thordab står innovatören och entreprenören Roger Gustavsson. Under hela sin karriär har Roger drivits av att minska resursslöseriet genom att ständigt ifrågasätta och utmana konventionella metoder och lösningar.

Idéen till Hydroren föddes när Roger, i egenskap av både delägare och innovatör, arbetade med utvecklingen av hybridskotaren “Elforest”. Med en effektiv hydraulolja höll man nere temperaturen på hydrauloljan, och med ett fuktabsorberande luftfilter så höll man problemen med fukt borta.

Fuktabsorbenterna gjorde sitt jobb men kombinationen av sval olja och en fuktig omgivning gjorde att filtret behövde bytas ofta, minst var 6:e vecka under vissa perioder. Då kläcktes idén att kondensera bort fukten för att slippa upprepade filterbyten.

Efter ett omfattande utvecklingsarbete och tester så är nu produkten ute på marknaden.
– “Vi har nu levererat avfuktare till många olika typer av branscher, överallt där avfuktaren monteras märker man en markant skillnad på oljans fuktinnehåll” säger Roger.

Craftmanship by Thordab

Hydroren is a patented innovation developed by Thordab. For the past forty years, Thordab has worked with development and innovation, generating a large number of patents and groundbreaking solutions. 

Behind Thordab is the innovator and entrepreneur Roger Gustavsson. Throughout his career, Roger has been driven by reducing resource wastage by constantly questioning and challenging conventional methods and solutions.

The idea for Hydroren was born when Roger, as both co-owner and innovator, worked on the development of the hybrid forwarder “Elforest”. With an efficient hydraulic oil, the temperature of the hydraulic oil was kept down, and with a moisture-absorbing air filter, the problems with moisture were kept away.

The moisture absorbers did their job, but the combination of cool oil and a damp environment meant that the filter needed to be changed frequently, at least every 6 weeks during certain periods. Then the idea of condensing away the moisture was hatched to avoid repeated filter changes.

After extensive development work and testing, the product is now on the market.
“We have now supplied dehumidifiers to many different types of industries, wherever the dehumidifier is mounted, there is a distinct difference in the moisture content of the oil,” says Roger.