Mining

In dirty and harsh environments, Hydroren Clean System can help keep oils free of both moisture and particles, increasing the life span of both equipment and oils. In addition, the solutions help to greatly reduce the time-consuming work with filter changes.

Solutions / Applications

Hydraulic tanks

The Hydroren Clean System is very well suited for hydraulic tanks. A complete and efficient system that can either be supplied with tank, or connected to your existing tank, and both remove particles as well as free and bound water.

Lubricant tanks

The Hydroren Clean System is very well suited for lubricant tanks. A complete and efficient system that can either be supplied with tank, or connected to your existing tank, and both remove particles as well as free and bound water.

Book a meeting!

Hydroren provides a more sustainable operating environment with less maintenance and maintained performance over time. We look forward to offer you a solution that gives you value from day one.

Hydroren

Tegelbruksvägen 1
891 55 Arnäsvall

0660-37 53 50
info@thordab.se

Craftmanship by Thordab

Craftmanship by Thordab

Hydroren är en patenterad innovation utvecklad av Thordab. De senaste fyrtio åren har Thordab arbetat med utveckling och innovation vilket genererat ett stort antal patent och banbrytande lösningar. 

Bakom Thordab står innovatören och entreprenören Roger Gustavsson. Under hela sin karriär har Roger drivits av att minska resursslöseriet genom att ständigt ifrågasätta och utmana konventionella metoder och lösningar.

Idéen till Hydroren föddes när Roger, i egenskap av både delägare och innovatör, arbetade med utvecklingen av hybridskotaren “Elforest”. Med en effektiv hydraulolja höll man nere temperaturen på hydrauloljan, och med ett fuktabsorberande luftfilter så höll man problemen med fukt borta.

Fuktabsorbenterna gjorde sitt jobb men kombinationen av sval olja och en fuktig omgivning gjorde att filtret behövde bytas ofta, minst var 6:e vecka under vissa perioder. Då kläcktes idén att kondensera bort fukten för att slippa upprepade filterbyten.

Efter ett omfattande utvecklingsarbete och tester så är nu produkten ute på marknaden.
– “Vi har nu levererat avfuktare till många olika typer av branscher, överallt där avfuktaren monteras märker man en markant skillnad på oljans fuktinnehåll” säger Roger.

Craftmanship by Thordab

Hydroren is a patented innovation developed by Thordab. For the past forty years, Thordab has worked with development and innovation, generating a large number of patents and groundbreaking solutions. 

Behind Thordab is the innovator and entrepreneur Roger Gustavsson. Throughout his career, Roger has been driven by reducing resource wastage by constantly questioning and challenging conventional methods and solutions.

The idea for Hydroren was born when Roger, as both co-owner and innovator, worked on the development of the hybrid forwarder “Elforest”. With an efficient hydraulic oil, the temperature of the hydraulic oil was kept down, and with a moisture-absorbing air filter, the problems with moisture were kept away.

The moisture absorbers did their job, but the combination of cool oil and a damp environment meant that the filter needed to be changed frequently, at least every 6 weeks during certain periods. Then the idea of condensing away the moisture was hatched to avoid repeated filter changes.

After extensive development work and testing, the product is now on the market.
“We have now supplied dehumidifiers to many different types of industries, wherever the dehumidifier is mounted, there is a distinct difference in the moisture content of the oil,” says Roger.